اخبـــــار برگزیده آمــوزش و پـــــرورش برای من همین کافیست ،اگرروزی بدین خط و بدین دفتر نظر دوزی ، بخندی و به دل گویی : کجایی یاردیروزی ؟ http://shahdadiya.mihanblog.com 2020-06-03T22:15:19+01:00 text/html 2014-03-16T11:03:24+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب دوره آموزشی با عنوان آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی ابلاغ گردید http://shahdadiya.mihanblog.com/post/157 <p>پیرو ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و حسب نیاز به آشنایی همكار ان فرهنگی سراسر كشور با سیاست های مذكور و رویكردها و ویژگی های اقتصاد مقاومتی یك دوره آموزشی كوتاه مدت جهت برنامه ریزی و اجرا ازسوی مركز برنامه ریزی منابع انسانی وفناوری اطلاعات به ادارات كل استان ها ابلاغ گردید .</p><p>به گزارش روابط عمومی مركز برنامه ریزی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات &nbsp;؛ پیرو ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و حسب نیاز به آشنایی همكار ان فرهنگی سراسر كشور با سیاست های مذكور و رویكردها و ویژگی های اقتصاد مقاومتی یك دوره آموزشی كوتاه مدت جهت برنامه ریزی و اجرا ازسوی مركز برنامه ریزی منابع انسانی وفناوری اطلاعات به ادارات كل استان ها ابلاغ گردید .</p>آقای دكتر نظری رئیس كمیته راهبری آموزش و توانمند سازی كاركنان وزارت آموزش و پرورش افزود : دوره آموزشی با عنوان آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی " به مدت 16 ساعت به شیوه حضوری با ویژگی تخصصی برای كلیه همكاران فرهنگی در سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان ( ltms)تعریف گردیده است و از سرفصل های دوره آموزشی شامل : سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ، تعریف اقتصاد مقاومتی ، رویكردهای اقتصاد مقاومتی ، ویژگی های اقتصاد مقاومتی و .... با بهره مندی از منابع معتبر علمی و استفاده از اساتید با تجربه جهت تدریس و ارائه محتوی های مبتنی بر سرفصل های مربوط در تمام كشوربرگزار می گردد<br><br> text/html 2014-03-16T10:57:16+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب فایل جدید حق شغل و شاغل http://shahdadiya.mihanblog.com/post/156 <font color="#CC33CC"><strong><font class="Apple-style-span" size="4">با سلام وعرض ادب خدمت همه همکارن محترم در سراسر کشور ، فایل جدید حق شغل و شاغل با ضریب ریالی جدید برای سال 93 جهت استفاده شما &nbsp;دوستان خوبم<br></font></strong></font><div align="center"><font color="#CC33CC"><strong></strong></font><img style="width: 124px; height: 47px;" src="http://s5.picofile.com/file/8116312776/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.gif" height="47" align="bottom" border="0" hspace="0" width="124"><br><span style="color: rgb(0, 0, 204);"><a href="http://s5.picofile.com/file/8116381834/%D8%B4%D8%BA%D9%84_%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84.xlsx.html" target="_blank"><strong><font style="background-color: rgb(0, 255, 255);" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="5">فایل محاسبه حق شغل وشاغل سال 93</font></strong></a></span><br><font color="#CC33CC"><strong></strong></font></div> text/html 2014-02-18T16:08:26+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب با سلام و عذر خواهی بعلت ماموریت کاری - تیاب http://shahdadiya.mihanblog.com/post/154 <img src="http://www.farhangiannews.ir/media/image/1392/11/25/image001.jpg" height="370" width="520"> text/html 2014-01-27T15:53:57+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب اطلاعیه 70 امور اداری وزارت http://shahdadiya.mihanblog.com/post/152 <br><font class="lawtxt3"><p style="line-height: 22pt;" dir="rtl" class=" "><span style="font-family: B Titr; font-size: 14pt;" lang="FA">اداره كل آموزش و پرورش استان ........<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt;" dir="ltr" lang="FA"><span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span></span><u><span style="font-family: B Titr; font-size: 14pt;" lang="FA"><span>&nbsp;</span>اطلاعیه</span></u><u><span style="font-size: 14pt;" dir="ltr" lang="FA"><font face="Times New Roman"> </font></span></u><u><span style="font-family: B Titr; font-size: 14pt;" lang="FA">شماره 70</span></u></p> <p style="text-align: justify; line-height: 22pt;" dir="rtl" class=" "><span style="font-family: B Titr; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify; line-height: 22pt;" dir="rtl" class=" "><span style="font-family: B Zar; font-size: 14pt;" lang="FA">&nbsp;</span><font size="3"><span lang="FA">با سلام و احترام</span></font></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-family: B Zar; font-size: 16pt;" lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مقتضی است دستور فرمائید به منظور جمع آوری اطلاعات نیروهای استخدام شده فاقد شماره مستخدم ( به جز&nbsp;پذیرفته شدگان&nbsp;آزمون سال ۱۳۸۹)، مطابق جدول ذیل <span>&nbsp;</span>تا پایان وقت اداری 15/12/92 تحت فرمت </span><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">Excel</span></font><span style="font-family: B Zar; font-size: 16pt;"> <span lang="FA"><span>&nbsp;</span>به پست الكترونیكی </span></span><a href="mailto:edari@medu.ir"><span style="font-size: 15pt;" dir="ltr"><font face="Times New Roman">edari@medu.ir</font></span></a><font face="Times New Roman" size="3"> </font><span style="font-size: 16pt;" lang="AR-SA">ارسال نمایند .</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <div align="right"> <table style="border-width: medium; border-style: none; border-color: -moz-use-text-color; margin: auto auto auto -19.4pt; width: 486pt; border-collapse: collapse;" dir="rtl" class=" " border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="648"> <tbody> <tr> <td style="border-width: 1.5pt 1.5pt 1pt 1pt; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 28.75pt;" valign="top" width="38"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-family: B Titr; font-size: 9pt;" lang="FA">ردیف</span></p></td> <td style="border-width: 1.5pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 43.25pt;" valign="top" width="58"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-family: B Titr; font-size: 9pt;" lang="FA">نام </span></p></td> <td style="border-width: 1.5pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 54pt;" valign="top" width="72"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-family: B Titr; font-size: 9pt;" lang="FA">نام خانوادگی </span></p></td> <td style="border-width: 1.5pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 40.65pt;" valign="top" width="54"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-family: B Titr; font-size: 9pt;" lang="FA">كد ملی </span></p></td> <td style="border-width: 1.5pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 41.2pt;" valign="top" width="55"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-family: B Titr; font-size: 9pt;" lang="FA">شماره شناسنامه </span></p></td> <td style="border-width: 1.5pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 34.4pt;" valign="top" width="46"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-family: B Titr; font-size: 9pt;" lang="FA">نام پدر</span></p></td> <td style="border-width: 1.5pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 36.75pt;" valign="top" width="49"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-family: B Titr; font-size: 9pt;" lang="FA">استان</span></p></td> <td style="border-width: 1.5pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 36pt;" valign="top" width="48"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-family: B Titr; font-size: 9pt;" lang="FA">رشته </span></p></td> <td style="border-width: 1.5pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 34.25pt;" valign="top" width="46"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-family: B Titr; font-size: 9pt;" lang="FA">جنسیت</span></p></td> <td style="border-width: 1.5pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 46.75pt;" valign="top" width="62"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-family: B Titr; font-size: 9pt;" lang="FA">شماره مجوز</span></p></td> <td style="border-width: 1.5pt medium 1pt 1pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 40pt;" valign="top" width="53"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-family: B Titr; font-size: 9pt;" lang="FA">شماره بخشنامه</span></p></td> <td style="border-width: 1.5pt medium 1pt 1.5pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 22.5pt;" valign="top" width="30"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-family: B Titr; font-size: 9pt;" lang="FA">تاریخ صدور احكام </span></p></td> <td style="border-width: 1.5pt medium 1pt 1.5pt; border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 27.5pt;" valign="top" width="37"> <p style="text-align: center;" dir="rtl" class=" " align="center"><span style="font-family: B Titr; font-size: 9pt;" lang="FA">نوع استخدام</span></p></td></tr> <tr> <td style="border-width: medium 1.5pt 1.5pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 28.75pt;" valign="top" width="38"> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p></td> <td style="border-width: medium medium 1.5pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 43.25pt;" valign="top" width="58"> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p></td> <td style="border-width: medium medium 1.5pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 54pt;" valign="top" width="72"> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p></td> <td style="border-width: medium medium 1.5pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 40.65pt;" valign="top" width="54"> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p></td> <td style="border-width: medium medium 1.5pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 41.2pt;" valign="top" width="55"> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p></td> <td style="border-width: medium medium 1.5pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 34.4pt;" valign="top" width="46"> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p></td> <td style="border-width: medium medium 1.5pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 36.75pt;" valign="top" width="49"> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p></td> <td style="border-width: medium medium 1.5pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 36pt;" valign="top" width="48"> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p></td> <td style="border-width: medium medium 1.5pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 34.25pt;" valign="top" width="46"> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p></td> <td style="border-width: medium medium 1.5pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 46.75pt;" valign="top" width="62"> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p></td> <td style="border-width: medium medium 1.5pt 1pt; border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 40pt;" valign="top" width="53"> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p></td> <td style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 22.5pt;" valign="top" width="30"> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p></td> <td style="border-width: medium medium 1.5pt 1.5pt; border-style: none none solid solid; border-color: rgb(236, 233, 216) rgb(236, 233, 216) rgb(0, 0, 0) rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; background-color: transparent; width: 27.5pt;" valign="top" width="37"> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p></td></tr></tbody></table></div> <p style="text-align: justify;" dir="rtl" class=" "><span style="font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center; line-height: 22pt;" dir="rtl" class=" " align="center"><strong><span style="font-size: 14pt;" lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مدیر كل امور اداری و تشكیلات<span></span></span></strong></p></font> text/html 2014-01-27T15:51:47+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب اطلاعیه شماره 72 http://shahdadiya.mihanblog.com/post/151 <font class="lawtxt3"><p><font size="4"><strong>اداره كل آموزش و پرورش استان ... اطلاعیه شماره 72</strong></font></p> <p><font size="4"><strong>با سلام و احترام</strong></font></p> <p><span style="line-height: 115%; font-family: B Zar; font-size: 16pt;" lang="FA">همانطور كه اطلاع دارند در اجرای تبصره 5 ماده واحده قانون تشكیل آموزش وپرورش استثنایی مصوب 1369 وبخشنامه شماره 60/710 مورخ 15/11/91 هر پنج سال سنوات خدمت كاركنان شاغل در آموزش وپرورش كودكان استثنایی از تاریخ 1/1/88 صرفا" از لحاظ بازنشستگی به میزان شش سال محاسبه می شود . لذا با توجه به اینكه اطلاعات دقیق سنوات ارفاقی كاركنان مشمول ، قبلا" در سیستم پرسنل درج نگردیده وامكان اعمال سنوات مذكور به صورت سیستمی مقدور نمی باشد علیهذا مقتضی است دستور فرمایند سنوات مورد نظر تا پایان اسفند 92 به صورت دستی محاسبه ودر فرم 502 مستخدم مورد نظر لحاظ ؛ تا از تاریخ 1/1/93 به بعد سیستم قادر به محاسبه سنوات ارفاقی مستخدمین مورد نظر گردد .</span></p> <p><span style="line-height: 115%; font-family: B Zar; font-size: 16pt;" lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; اداره كل امور اداری و تشكیلات</span></p></font> text/html 2014-01-27T15:50:23+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب برقراری فوق العاده مدیریت روسای كانون ها http://shahdadiya.mihanblog.com/post/149 <span style="color: rgb(0, 0, 102);"><strong><font class="lawtxt3">با عنایت به تغییر عنوان پست سرپرست كانون های فرهنگی وتربیتی از سرپرست به عنوان رئیس كانون كدپست ۵۵۱۴از تاریخ ۱/۷/۹۲درسیستم بكفا وپرسنل نسبت به برقراری فوق العاده مدیریت شان از تاریخ ۱/۷/۹۲اقدام وطوری برنامه ریزی گردد كه درحقوق بهمن ماه پرداخت گردد٪با تشكر ترفیعات<br><br></font></strong></span> text/html 2014-01-26T19:11:08+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب رفع تبعیض از بازنشستگان فرهنگی مهرماه 91 در اعطای طبقه تشویقی. http://shahdadiya.mihanblog.com/post/148 رفع تبعیض از بازنشستگان فرهنگی مهرماه 91 در اعطای طبقه تشویقی.<br> رفع تبعیض از بازنشستگان فرهنگی در اعطای طبقه تشویقی.<br> جناب : آقای نوبخت معاون محترم ریاست جمهوری جنا ب: آقای فانی وزیر محترم آموزش و پرورش<br><br> text/html 2014-01-25T18:13:17+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب نارضایتی معلمان از تعویق ۵ ماهه در پرداخت اضافه تدریس http://shahdadiya.mihanblog.com/post/147 <p style="text-align: justify;">نارضایتی معلمان از تعویق ۵ ماهه در پرداخت اضافه تدریس<br> چکیده: اضافه تدریس بسیاری از معلمان در اردیبهشت ماه و ۴ ماهی که از ابتدای سال تحصیلی جدید می‌گذرد (ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی)، پرداخت نشده که به نارضایتی جدی در میان آنان دامن زده است.</p> <p style="text-align: justify;">دبیر کل کانون صنفی معلمان از پرداخت نشدن اضافه تدریس (اضافه کار) بسیاری از معلمان از ابتدای اردیبهشت ماه خبر داد.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2014-01-23T14:16:24+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب پرداخت معوقه فرهنگیان http://shahdadiya.mihanblog.com/post/146 <p>رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:</p><p>پرداخت مطالبا­ت فرهنگیان تا پایان هفته آینده</p><p>رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت : بخشی از مطالبات فرهنگیان تا پایان هفته آینده پرداخت خواهد شد .</p><p>به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا جدایی با اشاره به این که بخش زیادی از وقت و زمان دکتر فانی بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلس محترم صرف پیگیری مطالبات انباشته شده از دوره پیشین وزارت آموزش وپرورش شده است، گفت: متأسفانه دولت قبلی در عین ثروتمندترین، بدهکارترین دولت بوده و بخش قابل توجهی از این مطالبات میراث مدیریت پیشین آموزش و پرورش می باشد و اولین اولویت کاری دکتر فانی در این حوزه بعد از کسب رأی اعتماد از مجلس محترم پیگیری این میراث بوده است .</p><p>وی افزود : باتوجه ویژه دولت و پیگیری های دکتر فانی، علیرغم همه‌ی تنگناها و محدودیت های مالی که دولت با آن مواجه است و بر معلمان فرهیخته هم پوشیده نیست، تلاش می شود بخشی از مطالبات فرهنگیان تا پایان هفته پرداخت شود.</p><p>رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد : این پرداخت در مرحله اول شامل مطالبات حق التدریس معلمان و حق الزحمه برگزاری امتحانات فرهنگیان عزیز خواهد بود.</p><p>جدایی در پایان، شکیبایی و درک عمیق فرهنگیان محترم از شرایط کشور را ستود و از همراهی، همدلی و همکاری معلمان شریف و فرهنگیان فرهیخته با دولت تدبیر و امید، تقدیر و تشکر &nbsp;کرد و افزود: بخاطر تاخیر به وجود آمده به ویژه مطالباتی که از سال تحصیلی گذشته باقی مانده است از همه معلمان عذرخواهی می کنیم و امیدواریم با تاکید معاون محترم اول ریاست جمهوری تا پایان هفته، بخشی از مطالبات این عزیران پرداخت و با تدبیر و تلاش دولت محترم شاهد گشایش چشم گیر در امور و زندگی مردم و بخصوص معلمان شریف باشیم.</p><p><br></p> text/html 2014-01-14T17:05:13+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب 100 هزار نیروی مازاد آموزش و پرورش با 20 سال سابقه بازنشسته می‌شوند http://shahdadiya.mihanblog.com/post/145 <p style="text-align: justify;">سید کاظم اکرمی، مشاور عالی وزارت آموزش و پرورش&nbsp; و در پاسخ به این پرسش که «موضوع جدی که آموزش و پرورش در حال پیگیری آن است، چیست؟»، اظهارداشت: برنامه ساماندهی معلمان از موضوعات مهم است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;مستخدمان و کارگران معلم شده‌اند</p><p style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2014-01-14T17:03:34+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب درخواست فانی برای عفو «معلمان بازداشت شده» http://shahdadiya.mihanblog.com/post/144 وزیر آموزش و پرورش در نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد با توجه به مناسبت‌های پیش رو، تعدادی از معلمانی که در بازداشت به سر می‌برند و حکم قضایی دارند، مورد عفو قرار گیرند.<br><br> text/html 2014-01-13T15:30:22+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب دوره ی ضمن خدمت جدید با کد ۹۱۴۰۰۳۱۱ http://shahdadiya.mihanblog.com/post/143 برگزاری دوره ی جدید ضمن خدمت با کد <span id="PageContent">۹۱۴۰۰۳۱۱ &nbsp;</span> به زودی در سامانه ی ضمن خدمت فرهنگیان قسمت دوره های ثبت نام شده<br><br><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="background-color: rgb(204, 51, 204);"><span id="PageContent">راهنمای عملی تهیه طرح درس<br></span></span></font><br><font size="4"><a target="_blank" href="http://www.ltms.medu.ir" title="">سامانه ضمن خدمت فرهنگیان کشور</a></font><br></div> text/html 2014-01-13T15:23:55+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب آیا میزان حقوق معلمان عشایری باید با معلمان که در شهر خدمت می کنند برابر باشد؟ http://shahdadiya.mihanblog.com/post/142 <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">معلمان عشایری باید از مزایا و سختی کاری بیشتری برخوردار باشند. معلم عشایری باید دوری راه ، سختی عبور و مرور ، بیتوته کردن در مدرسه تا پایان هفته و در برخی جا ها . . .<br><br></font> text/html 2014-01-11T10:41:49+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب پرداخت مستمری بازنشستگی محصول جدید بیمه معلم است http://shahdadiya.mihanblog.com/post/140 خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: در بیمه معلم اتاق فکری ایجاد شده که برای ارائه محصولات جدید بیمه ای برنامه ریزی می کند و یکی از این محصولات جدید شرکت بیمه معلم، پرداخت مستمری بازنشستگی به صورت متفاوت با سایر شرکت های بیمه ای است که مجوزهای آن نیز گرفته شده است.<br><br> text/html 2014-01-11T10:35:25+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب آزار و اذیت دختران خردسال در كلاس خصوصی ورزش http://shahdadiya.mihanblog.com/post/139 <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody">مربی 60 ساله كه به بهانه برگزاری كلاس‌های خصوصی ورزشی دختر بچه‌ها را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد، در مشهد دستگیر شد.</span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody"><br></span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody">هفته گذشته والدین دختر 10 ساله ای با مراجعه به اداره آگاهی مشهد راز جنایت‌های سیاه مربی شیطان صفت را فاش كردند.</span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody"><br></span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody"> پدر نیلوفر به ماموران گفت: حدود دو ماه قبل دخترم را در كلاس ورزشی ثبت نام كردم. نیلوفر را هر روز همسرم به باشگاه می‌برد و همزمان با تمام شدن كلاسش به خانه باز می‌گرداند. در ابتدا دخترم علاقه زیادی به این رشته ورزشی از خود نشان می‌داد و روزهایی كه كلاس داشت از یك ساعت قبل آماده رفتن به باشگاه بود. پس از مدتی مربی باشگاه مدعی شد دخترم استعداد خوبی در این رشته دارد و خواست برای نیلوفر كلاس خصوصی تشكیل دهد تا او را برای مسابقات استانی آماده كند.</span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody"><br></span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody"> وی ادامه داد: ما هم به خاطر علاقه ای كه دخترمان داشت با این درخواست موافقت كرده و نیلوفر روزهای جمعه برای تمرین‌های ویژه به خانه مربی می‌رفت. چند هفته ای از این ماجرا گذشت و رفتار دخترم به طور ناگهانی تغییر كرد. دیگر تمایلی برای ورزش نداشت و روزهای جمعه با اكراه به خانه مربی می‌رفت. این رفتارش باعث شك ما شده بود به همین خاطر با یك مشاور صحبت كردیم كه او مدعی شد موضوعی باعث وحشت نیلوفر شده است. بالاخره همسرم با نیلوفر صحبت كرد كه دخترمان در حالی كه به شدت می‌ترسید، گفت: روزهای جمعه او مرا مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و تهدید كرده كه موضوع را به كسی نگویم. پس از افشای این راز تصمیم به طرح شكایت گرفتیم.</span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody"><br></span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody"> همزمان با طرح این شكایت تیمی‌از ماموران تحقیقات در این زمینه را آغاز كردند. بررسی ماموران نشان داد، متهم مرد 60 ساله ای است كه به بهانه تمرین‌های تخصصی دختر بچه‌های دیگر را نیز به خانه اش كشانده است. </span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody"><br></span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody">تحقیقات در این زمینه ادامه داشت تا اینكه خانواده دو دختر بچه دیگر نیز با مراجعه به پلیس آگاهی شكایت‌های مشابهی را طرح كردند. شكایت‌ها نشان می‌داد، با توجه به رفتار و سن مرد شیطان صفت خانواده‌ها اجازه می‌دادند كه دخترشان برای تمرین به خانه مربی بروند. </span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody"><br></span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody">سرهنگ حسین بیدمشكی‌، رئیس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ما گفت: با تكمیل تحقیقات متهم با دستور قضایی شناسایی و دستگیر شد. متهم در ابتدا منكر هرگونه جرمی‌بود اما پس از رو به رو شدن با طعمه‌هایش لب به اعتراف گشود. </span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody"><br></span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody">وی افزود: تحقیقات از متهم در اداره آگاهی ادامه دارد و تاكنون خانواده سه دختر بچه با مراجعه به پلیس شكایت كرده اند. </span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody"><br></span></span></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><font style="font-size: 9pt;" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;"><span class="lblBody" id="lblNewsBody">رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در پایان به خانواده‌ها هشدار داد: قبل ثبت نام كردن فرزندشان در كلاس‌های فرهنگی و ورزشی درباره محیط برگزاری كلاس‌ها و مربی تحقیقات لازم را انجام دهند و با توجه به رفتار ظاهری افراد فرزندان خود را در اختیار آنان قرار ندهند.</span></span></font></p> text/html 2014-01-11T10:29:06+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب پیشنهاد فوق العاده شغل معلمان ابتدایی به معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری ارائه شده است. http://shahdadiya.mihanblog.com/post/138 وزیر آموزش و پرورش، با تاكید بر اینكه بدون برنامه ریزی كاری صورت نمی گیرد، اظهار داشت: <span style="color: rgb(255, 102, 0);">با برنامه ریزی می توان از معلمان مازاد دوره راهنمایی تحصیلی و دبیرستان برای تدریس در دوره ابتدایی استفاده كرد.</span><br>وی ایجاد انگیزه در بین معلمان ابتدایی را ضروری دانست و تصریح كرد:پیشنهاد فوق العاده شغل برای معلمان دوره ابتدایی به معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور ارائه شد و موضوع در حال پیگیری است.<br><br> text/html 2014-01-09T17:19:34+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب کاشانی نماینده محترم مردم زاهدان درمجلس شورای اسلامی: به جد پیگیربرقراری حق نوار مرزی برای فرهنگ http://shahdadiya.mihanblog.com/post/137 <P dir=rtl align=justify><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #00ffff" size=3 face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">به گزارش خبرنگارافتخاری وب سایت خبری آموزش وپرورش کاشانی درپیام رادیویی که ازشبکه استانی سیستان وبلوچستان پخش شد اعلام کرد،درخصوص حق نوارمرزی با توجه به این که چندین دستگاه و نهاد دیگر در زاهدان حق نوارمرزی را برای کارمندان خود برقرار کرده اند ولی متاسفانه برای پرسنل شریف و زحمت کش فرهنگی زاهدان برقرار نشده است.</FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #00ffff" size=3><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">باتوجه به مشکلات اعتباری و مسائلی که بود ما با پیگیری هایی که داشتیم و تذکری که به صورت کتبی در صحن علنی مجلس هم قرائت شد واین مهم را به وزیر آموزش و پرورش تذکر دادیم و همچنین در جلسه ای که با وی داشتیم قرار شد ایشان پیگیری نمایند تا حق نوارمرزی برای فرهنگیان زاهدان نیز برقرار گردد واین دغدغه مهم معیشتی فرهنگیان نیز رفع گردد زیرا معتقدیم که توسعه هر مملکتی راه ومسیرش از آموزش و پرورش می باشد</FONT>.</FONT></P> text/html 2014-01-09T17:04:28+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب افزایش 150 درصدی ایثارگری وكاهش 10 درصدی میانگین سنی مدیران آموزش و پرورش http://shahdadiya.mihanblog.com/post/136 رئیس‌مر‌كز‌اطلاع‌رسانی‌و‌روابط‌عمومی ‌وزارت‌آموزش‌و‌پرورش: افزایش 150 درصدی ایثارگری وكاهش 10 درصدی میانگین سنی مدیران آموزش و پرورش رئیس‌مر‌كز‌اطلاع‌رسانی‌ و‌ روابط‌عمومی ‌وزارت‌آموزش‌ و ‌پرورش، ازافزایش150درصدی ایثارگری وكاهش 10درصدی میانگین سنی مدیران آموزش و پرورش خبر داد.<br><br> text/html 2014-01-09T16:57:20+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب تاخیر ۴ ماهه در پرداخت مستمری و پاداش معلمان بازنشسته http://shahdadiya.mihanblog.com/post/135 <font size="4">معلمانی که یکم مهر ماه سال جاری بازنشسته شده‌اند بعد از گذشت نزدیک به ۴ ماه هنوز پاداش پایان خدمت و مستمری شان در ماه‌های مهر، آبان و آذر را که در مجموع بیش از ۴۰ میلیون تومان می‌شود، دریافت نکرده‌اند. <br><br></font><font size="4"><a href="http://s5.picofile.com/file/8103972150/%D8%A2%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_11_%DA%86.pdf.html" target="_blank"></a></font> text/html 2014-01-07T16:56:04+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب آموزشهای جدید ضمن خدمت معلمان و آماده سازی آنها برای امر تدریس از سال آینده http://shahdadiya.mihanblog.com/post/134 فانی: در بخش بهسازی نیز باید آموزشهایی در حین خدمت به معلمان داده شود تا هر کدام از آنها را نسبت به کاری که انجام می دهند، آماده کنیم. و برای این بخش طرح هایی در نظر گرفته شده و مطالب و محتوای آموزش ضمن خدمت متناسب با سیاست ها و برنامه های آموزشی تدوین می شود.<br><br> text/html 2014-01-07T16:54:00+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب پیش بینی افزایش 30 درصدی حقوق مستمر معلمان در بودجه سال 1393 آموزش و پرورش http://shahdadiya.mihanblog.com/post/133 <div class="leadCont" style="text-align: justify;">جامعه&nbsp;&gt;&nbsp;آموزش - کل اعتبارات آموزش و پرورش در سال 1393 نسبت به قانون بودجه سال 1392 به میزان 21 درصد افزایش داشته است. تغییرات هزینه های عمومی آموزش و پرورش از مقایسه بودجه سال 1393 با 1392 نیز 26 درصد افزایش نشان می دهد. این میزان رشد تحت تاثیر افزایش حقوق مستمر معلمان است.</div> <div class="clear" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> text/html 2014-01-07T16:51:32+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب فراخوان آموزش و پرورش به فرهنگیان http://shahdadiya.mihanblog.com/post/132 توسعه مشارکت های همه جانبه مردمی، معلمان و دانش آموزان - عملیاتی کردن بودجه در آموزش و پرورش- بهسازی و ساماندهی منابع انسانی - ارتقای کیفیت بهره وری و مدیریت آموزشگاهی ازجمله سیاست هایی است که همکاران فرهنگی می توانند پیشنهادات خود را با عناوین ذکر شده تا 30 بهمن ماه از طریق سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد ها ارائه کنند.<br><br> text/html 2014-01-06T09:50:30+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب آموزشهای جدید ضمن خدمت معلمان برای تدریس از سال آینده http://shahdadiya.mihanblog.com/post/129 <span class="summary">وزیر آموزش و پرورش از آموزشهای جدید ضمن خدمت معلمان خبر داد و گفت: برای بهسازی نیروی انسانی باید آموزشهایی همزمان با خدمت به معلمان داده شود تا هر کدام از آنها را نسبت به کاری که انجام می دهند، آماده کنیم.</span><br><p>&nbsp;به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، علی اصغر فانی افزود: برای آموزش ضمن خدمت طرحهایی در نظر گرفته شده و مطالب و محتوای آموزش ضمن خدمت متناسب با سیاستها و برنامه های آموزشی تدوین می شود.</p><p>وی با اشاره به ساماندهی معلمان مقاطع مختلف تحصیلی برای سال آینده اظهار داشت: ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی از برنامه های وزارت آموزش و پرورش برای سال آینده است و در استانها، مناطق و مدارس، ساماندهی و توزیع مجدد نیروی انسانی از سال آینده انجام می شود.</p> منبع :خ مهر<br> text/html 2014-01-05T14:53:32+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب ساماندهی نیروهای مازاد ، بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان http://shahdadiya.mihanblog.com/post/126 وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: ۵۸ هزار نیروهای مازاد با هزینه‌ای بالغ بر هزار میلیارد تومان در سیستم آموزشی کشور وجود دارد.<p>به گزارش افکارنیوز، فانی گفت: ۵۸ هزار نیروی انسانی مازاد در سیستم آموزشی کشور وجود دارد، که براساس برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش، طی سال آینده ساماندهی خواهند شد.</p><p><br></p> text/html 2014-01-05T14:48:37+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب آموزش حقوق شهروندی وارد كتاب های درسی می شود http://shahdadiya.mihanblog.com/post/125 <span style="font:10px Tahoma; color:#2f4d90">رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ، گفت: آموزش حقوق شهروندی وارد كتاب های درسی می شود .<br><br></span> text/html 2014-01-05T14:46:34+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب صندوق ذخیره فرهنگیان عضو جدید می‌پذیرد http://shahdadiya.mihanblog.com/post/124 <br><span style="font:10px Tahoma; color:#2f4d90">صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف ارائه تسهیلات به معلمان سراسر كشور عضو جدید می‌پذیرد.<br><br></span> text/html 2014-01-05T14:42:09+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب قرائتی: به معلمان خانم بگویید با چادر مشکی سر کلاس نروند http://shahdadiya.mihanblog.com/post/123 <div class="Title"><a href="http://taecher123.blogfa.com/post/523">قرائتی: به معلمان خانم بگویید با چادر مشکی سر کلاس نروند</a></div> <font face="Tahoma">حجةالاسلام والمسلمین محسن قرائتی گفت: به معلمان خانم بگویید با چادر مشکی سر کلاس نروند.&nbsp;چرا که چادر مشکی برای رفت و آمد در خیابانها ست. <br> <br> حجة الاسلام والمسلمین محسن قرائتی در نخستین روز سیمین اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق سراسر کشور ضمن ابراز خوشحالی خود از ثبت نام نکردن وزیر آموزش و پرورش در انتخابات ریاست جمهوری گفت: راه بهشت و جهنم از آموزش و پرورش است و در صورتی که دانش آموز خوب تربیت شود به بهشت می رویم.<br><br></font> text/html 2014-01-05T14:41:00+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب صندوق ذخیره فرهنگیان به دنبال جذب دو باره فرهنگیان بازنشسته http://shahdadiya.mihanblog.com/post/122 <p style="text-align: justify;">تشکیل دو کمیته «جذب» و «تبلیغات و اطلاع‌رسانی» در نشست روابط عمومی</p> <p style="text-align: justify;">به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، یکشنبه هشتم دیماه در دوازدهمین نشست روابط‌عمومی و امور بین‌الملل مؤسسه و شرکت‌های تابعه دو کمیته‌ی «جذب» و «تبلیغات و اطلاع‌رسانی»، تشکیل و اعضای آن بر اساس نظر مدیران روابط عمومی شرکت‌های تابعه تعیین شدند.</p><p style="text-align: justify;"><br></p> text/html 2014-01-04T11:20:08+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب مصوبات جلسه مسئولین آموزش نیروی انسانی http://shahdadiya.mihanblog.com/post/121 <strong> همكارانی كه آموزشهای درون سازمانی گذرانده اند ولی در سامانه LTMS مشاهده نمی شود پس از اصلاح و بازنگری در سامانه مذكور از سوی مركز پشتیبان نسبت به بازبینی و كنترل مجدد اقدام و در صورت عدم مشاهده ی دوره آموزش گذرانده شده برابر گواهی نامه موجود نسبت به ثبت در سامانه توسط ذینفعان اهتمام گردد.</strong> <p dir="rtl"><strong>&nbsp;برای دوره های آموزشی سال های&nbsp; 91 و 92 گه گواهینامه صادر نشده است امكان چاپ در سامانه LTMS فراهم خواهد شد تا نسبت به تایید و ممهور نمودن گواهینامه توسط كارشناس آموزش نیروی انسانی منطقه اقدام لازم صورت پذیرد.</strong></p><p dir="rtl"><strong><br></strong></p> text/html 2014-01-04T11:15:23+01:00 shahdadiya.mihanblog.com دبیر : تیاب تغییر آئین‌نامه اجرایی مدارس بعد از ۱۳ سال+جزئیات http://shahdadiya.mihanblog.com/post/120 شاپور محمدزاده، مدیر کمیسیون اساسنامه‌های شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی&nbsp; با اشاره به تغییر آئین‌نامه اجرایی مدارس اظهار داشت:‌ این آئین نامه به چند دلیل نیاز به بازنگری و بازتعریف دارد؛ ۱۳ سال است که از تصویب آئین نامه اجرایی مدارس می گذرد بنابراین بازنگری در آن ضروری است چرا که شرایط زمانی کنونی متفاوت از ۱۳ سال گذشته است در آن زمان، تلفن همراه و تکنولوژی‌های مشابه وجود نداشت در مقطع زمانی کنونی باید در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم.<br><br>